Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Διαγώνισμα Α.Ο.Θ. 2ο κεφάλαιο

ΟΜΑΔΑ Α΄
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Σε κάθε σημείο μιας ισοσκελούς υπερβολής καμπύλης ζήτησης, η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος παραμένει σταθερή.
β. Μια μείωση της τιμής του καφέ θα προκαλέσει αλλαγή της συνάρτησης ζήτησης της ζάχαρης και μετακίνηση επί της καμπύλης ζήτησης του καφέ.
γ. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του συμπληρωματικού αγαθού.
δ. Η αύξηση της τιμής ενός αγαθού με ελαστική ζήτηση, θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί και η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.
ε. Στο σημείο όπου μια γραμμική συνάρτηση ζήτησης τέμνει τον άξονα των τιμών, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι άπειρη.
Μονάδες 15
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α3, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης
και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α2. Μια μείωση της τιμής των σπίρτων στην αγορά, θα προκαλέσει:
α. αύξηση στη ζήτηση για σπίρτα
β. μείωση στη ζήτηση για σπίρτα
γ. αύξηση στη ζήτηση για αναπτήρες
δ. μείωση στη ζήτηση για αναπτήρες
Μονάδες 5
Α3. Η ελαστικότητα ζήτησης για ένα αγαθό "Κ" είναι ίση με –2. Αυτό σημαίνει ότι:
α. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%
β. μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής κατά 2%
γ. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%
δ. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας κατά 1%.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1. Βάση της συμπεριφοράς ενός καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών να περιγράψετε:
α. Τι ορίζουμε ως χρησιμότητα ενός αγαθού για τον καταναλωτή και ποια η επιδίωξή του.
β. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός.
γ. Πότε λέμε ότι ένας καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία και τι συνεπάγεται από αυτό.
Μονάδες 15
Β2. Υπάρχουν ορισμένες ακραίες και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης. Από αυτές να περιγράψετε:
α. την Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν.
β. την Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Γ1. Να δείξετε διαγραμματικά και να αιτιολογήσετε τι θα συμβεί στη ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού, αν μειωθεί η τιμή του και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα του καταναλωτή.
Μονάδες 10

Γ2. Όταν η τιμή ενός αγαθού Χ είναι 12 χ.μ., η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού από τους καταναλωτές είναι 100 μονάδες. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 25% έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να ζητούν ποσότητα Q2.
α. Να υπολογίσετε την ποσότητα Q2, αν γνωρίζετε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ED = -1,2 όταν η τιμή αυξάνεται.
Μονάδες 3
β. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ, αν γνωρίζετε ότι είναι γραμμική.
Μονάδες 3
Αν ταυτόχρονα με την αύξηση της τιμής του αγαθού Χ κατά 25% (βλ. προηγούμενα ερωτήματα), αυξηθεί και η τιμή του υποκατάστατου αγαθού Ψ, η ζήτηση του αγαθού Χ μεταβάλλεται και σε κάθε τιμή ζητούνται 80 επιπλέον μονάδες. Ζητείται:
γ. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ.
Μονάδες 3
δ. Το τελικό αποτέλεσμα στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ μετά από την επίδραση της ταυτόχρονης μεταβολής των δύο παραγόντων (τιμής Χ και τιμής του υποκατάστατου Ψ).
Μονάδες 3
ε. Να κατασκευάσετε την αρχική και τη νέα καμπύλη ζήτησης στο ίδιο διάγραμμα, δείχνοντας τις δύο ταυτόχρονες μεταβολές.
Μονάδες 3

ΟΜΑΔΑ Δ΄
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (ΡΧ) και στην ζητούμενη ποσότητα (QΧ) ενός αγαθού Χ, στο εισόδημα του καταναλωτή (Υ) καθώς και στην τιμή (ΡΖ) ενός αγαθού Ζ υποκατάστατου του αγαθού Χ.

Συνδυασμοί
ΡΧ
QX
Y
PZ
Α
20
10
40.000
10
Β
20
24
50.000
10
Γ
16
40
60.000
10
Δ
30
6
40.000
10
Ε
30
16
50.000
9

Δ1. Ζητείται:
α. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Χ (μονάδες 2) και να την υπολογίσετε (μονάδες 2).
Μονάδες 4
β. Πώς μεταβάλλεται η Συνολική Δαπάνη του καταναλωτή μεταξύ των συνδυασμών αυτών; (μονάδες 2) Αιτιολογήστε αυτή τη μεταβολή της Συνολικής Δαπάνης. (μονάδες 3)
Μονάδες 5
Δ2. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα (μονάδες 2) και να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται (μονάδες 2). Να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού. (μονάδες 2)
Μονάδες 6
Δ3.
α. Να αιτιολογήσετε πόσες καμπύλες ζήτησης μπορούμε να κατασκευάσουμε με τα δεδομένα του πίνακα (δεν απαιτείται κατασκευή).
Μονάδες 2
β. Να υπολογίσετε τη συνάρτηση της ζήτησης, αν γνωρίζετε ότι είναι γραμμική.
Μονάδες 3
γ. Σε ποιο σημείο (Ρ1 , Q1) της παραπάνω γραμμικής συνάρτησης ζήτησης είναι ED = –0,5;

Μονάδες 5
Επιμέλεια θεμάτων: Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου