Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Κεφάλαιο 2 (παρ.1-11)


ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Στις  προτάσεις από Α1.  μέχρι και Α5. να γράψετε στο τετράδιο σας  τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Σε κάθε σημείο μιας ισοσκελούς υπερβολής καμπύλης ζήτησης, η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος παραμένει σταθερή.
Μονάδες 3                                                                                                    
Α2. Μια μείωση της τιμής του καφέ θα προκαλέσει αλλαγή της συνάρτησης ζήτησης της ζάχαρης και μετακίνηση επί της καμπύλης ζήτησης του καφέ.
Μονάδες 3                                                                                                    
Α3. Αν σε κάποιο σημείο της ευθείας ζήτησης με αρνητική κλίση η ΕD=0, η ευθεία αυτή θα είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων.
Μονάδες 3                                                                                                    
Α4. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του συμπληρωματικού αγαθού.                        
Μονάδες 3                                                                                                    
    Α5. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης για κάθε αγαθό.
Μονάδες 3                                                                                                    
Για τις προτάσεις Α6. και Α7. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Υ είναι QD=500-20Ρ. Λόγω μείωσης της τιμής του Χ – υποκατάστατου του Υ – η ζήτηση του Υ θα μεταβληθεί σε κάθε τιμή κατά 20%. Η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Υ θα είναι:
α. Q΄D=400-20Ρ
β. Q΄D=600-24P
γ. Q΄D=400-16P
δ.  Q΄D=480-P
Μονάδες 5                                                                                                  
Α7.  Μια μείωση της τιμής των σπίρτων στην αγορά, θα προκαλέσει:

α. αύξηση στη ζήτηση για σπίρτα
β. μείωση στη ζήτηση για σπίρτα
γ. αύξηση στη ζήτηση για αναπτήρες
δ. μείωση στη ζήτηση για αναπτήρες
Μονάδες 5                                                                                                  
ΟΜΑΔΑ Β
Να δείξετε διαγραμματικά και να αιτιολογήσετε, τι θα συμβεί στην αγορά ενός αγαθού, αν ταυτόχρονα με τη μείωση της τιμής του, μειωθεί και ο αριθμός των καταναλωτών.
Μονάδες 25                                                                                                  
ΟΜΑΔΑ Γ
Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 12 χ.μ., η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού από τους καταναλωτές είναι 100 μονάδες. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 25% έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να ζητούν ποσότητα Q2.
α. Να υπολογίσετε την ποσότητα Q2, αν γνωρίζετε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ED = -1,2 όταν η τιμή αυξάνεται.
                                                                                                                                                    Μονάδες 5                                                            
β. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, αν γνωρίζετε ότι είναι γραμμική.
Μονάδες 5                                                                                              
γ. Αν ταυτόχρονα με την αύξηση της τιμής κατά 25%, λόγω ευνοϊκών προτιμήσεων η ζήτηση του αγαθού μεταβληθεί και σε κάθε τιμή ζητούνται 80 επιπλέον μονάδες ζητείται:
1.      Η νέα συνάρτηση ζήτησης.                                                      
Μονάδες 5
2.      Το τελικό αποτέλεσμα στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού μετά από την επίδραση της ταυτόχρονης μεταβολής των δύο παραγόντων (τιμής και προτιμήσεων).
Μονάδες 5     
3.      Να κατασκευάσετε την αρχική και τη νέα καμπύλη ζήτησης στο ίδιο διάγραμμα, δείχνοντας τις δύο ταυτόχρονες μεταβολές.
Μονάδες 5                                                                                              
ΟΜΑΔΑ Δ
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές, οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ και ο αντίστοιχος αριθμός καταναλωτών (ceteris paribus).


TIMH  (P)
ZHTOΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (QD)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Α
10
1100
1000
Β
15
1000
1100
Γ
25
600
1200
Δ
28
420
1050
Ε
30
400
1200
Ζ
32
470
2000

α. Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης του αγαθού Χ.
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού Χ ως προς την τιμή όπου αυτό είναι δυνατόν.
Μονάδες 6
γ. Λόγω πρόβλεψης των καταναλωτών για μείωση του εισοδήματός τους στο άμεσο μέλλον, μεταβάλλουν σήμερα τις αγορές τους σε κάθε τιμή κατά 20%. Να προσδιορίσετε τη νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, στη νέα συνάρτηση ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ=20. Σε ποια περιοχή της ευθείας βρίσκεται η συγκεκριμένη τιμή;
Μονάδες 7

                                                             

     
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α
Α1.  Σωστό       Α2.  Σωστό       Α3. Λάθος        Α4. Λάθος      Α5.Λάθος
Α6.   γ               Α7.  δ

ΟΜΑΔΑ Β
Η μείωση της τιμής του αγαθού προκαλεί αύξηση στη ζητούμενη ποσότητά του ceteris paribus. Αυτό διαγραμματικά απεικονίζεται με μετακίνηση από το σημείο Α στο Β πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης.
Ταυτόχρονα, η μείωση του αριθμού των καταναλωτών προκαλεί μείωση στη ζήτηση του αγαθού. Αυτό διαγραμματικά απεικονίζεται με μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης του αγαθού προς τα αριστερά με συνέπεια στη νέα τιμή (Ρ2) να αντιστοιχεί μικρότερη ζητούμενη ποσότητα.
Επειδή οι επιδράσεις των δύο μεταβολών είναι αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα (πριν τις μεταβολές), Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των μεταβολών της τιμής και του αριθμού των καταναλωτών.
            Έτσι διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:


ΟΜΑΔΑ Γ
α.
Τιμή Ρ
Ζητ. Ποσότητα QD
12
100
15
Q2
β. Η συνάρτηση εφόσον είναι γραμμική θ είναι της μορφής QD=α+βΡ
70=α+15β (i)
100=α+12β (ii)
Λύνοντας το σύστημα από (i)  και (ii) προκύπτει ότι α=220 και β= -10
Επομένως QD = 220 – 10P

γ1. Λόγω ευνοϊκών προτιμήσεων των καταναλωτών για το αγαθό, η ζήτησή του θα αυξηθεί  και η συνάρτηση ζήτησης θα γίνει:
Q΄D=QD+80 =220 – 10P + 80 à QD΄ = 300 – 10P

γ2. Για Ρ=15: Q΄D = 300-10 . 15 =150
Τελικά η ζητούμενη ποσότητα, λόγω αύξησης της τιμής του αγαθού και λόγω ταυτόχρονης μεταβολής των προτιμήσεων των καταναλωτών αυξήθηκε από 100 σε 150 μονάδες, δηλαδή οι προτιμήσεις των καταναλωτών είχαν μεγαλύτερη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα.


ΟΜΑΔΑ Δ
α. Η συνάρτηση ζήτησης εκφράζει την αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας του αγαθού, ceteris paribus.
Για αριθμό καταναλωτών σταθερό και ίσο με 1200
Είναι της μορφής QD=α + βΡ
Για Ρ=25 :  QD=600  οπότε       600 = α + 25β (i)
Για Ρ=30 :  QD=400  οπότε      400 = α + 30β (ii)
Λύνοντας το σύστημα από (i)  και (ii) προκύπτει ότι α=1600 και β=-40
Επομένως QD=1600 – 40PΛευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου